ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

ค้นหารายชื่อโรงแรมตามที่ระบุ
  เลือกข้อมูลโรงแรมสำหรับปีภาษี   
  ชื่อโรงแรม
 

จังหวัดที่ตั้ง   

                             

bullet Download รายชื่อทั้งหมด
ระบุปีทีต้องการ Download

 

สอบถามข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเพิ่มเติม ได้ที่
หน่วยยื่นคาขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม