ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: หน่วยงานใดเป็นผู้รับรองงบและตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิหรือสมาคม หากไม่มีการรับรองงบและตรวจสอบบัญชีมีผลอย่างไร

มูลนิธิหรือสมาคม จะต้องมีการรับรองงบและตรวจสอบบัญชีหรือไม่ หากไม่มีการรับรองงบและตรวจสอบบัญชีจะมีผลอย่างไรกับมูลนิธิและสมาคมนั้น
รบกวนขอรายละเอียด หรือลิงค์แนะนำเพิ่มเติมด้วย ขอบคุณครับ

โดยคุณ : man   อีเมล์ : ...  
คำตอบ ::

     เนื่องจากในการก่อตั้งมูลนิธิหรือสมาคมจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยขอให้ท่านสอบถามกระทรวงมหาดไทยได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3569552 02-3569544  และในส่วนของการจัดทำบัญชีมูลนิธิหรือสมาคมมิได้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ดังนั้นจึงขอให้ท่านสอบถามโดยตรงที่กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5474395 02-5475977  หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ www.dbd.go.th
     สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับกรมสรรพากรนั้น มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ดังนั้น มูลนิธิหรือสมาคมจึงต้องจัดทำบัญชีที่สะท้อนให้เห็นถึงการเสียภาษีดังกล่าว และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการของมูลนิธิหรือสมาคมจึงควรจัดทำงบดุล บัญชีรายได้ บัญชีรายจ่ายไว้ให้ตรวจสอบได้ด้วย และในกรณีที่มูลนิธิหรือสมาคมจะยื่นคำขอเป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อรับยกเว้นภาษี มูลนิธิหรือสมาคมจะต้องส่งงบดุล บัญชีรายได้ รายจ่าย ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว(ผู้สอบบัญชีในที่นี้หมายถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมสรรพากร

โดยคุณ มบ.