ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: ไม่พบข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร

โดยเข้าผ่าน Website ดังนี้
กรมสรรพา > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ยื่นแบบ > บริการข้อมูล: รายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร

แต่ไม่พบข้อมูล ขอคำแนะนำด้วยครับ

โดยคุณ : สุธิภณ พ.   อีเมล์ : sutiponp@gmail.com  
คำตอบ ::

ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก www.rd.go.th >  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ยื่นแบบ > บริการข้อมูล: รายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร > เลือกสถานะผู้สอบบัญชีภาษีอากร  หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2272 9677

โดยคุณ มบ.