ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: ขอรับใบอนุญาต

TAรู่น8 สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตได้หรือยังคะ (ทำเรื่องต่อใบอนุญาตไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมค่ะ)

โดยคุณ : แม่ซูกัส   อีเมล์ : budsara819@gmail.com  
คำตอบ ::

ท่านสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเอง หรือในกรณีไม่สามารถมารับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้อง ได้ที่ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร ซ.พหลโยธิน 7 ในวันและเวลาราชการ 

โดยคุณ มบ.