ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: ขอเช็คสถานะต่ออายุ

ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารต่ออายุ TA001655 แล้วหรือยังคะ 

โดยคุณ : ทิวาพร   อีเมล์ : ...  
คำตอบ ::

มบ. ได้รับเอกสารท่านของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการจัดทำใบอนุญาต หากเจ้าหน้าที่จัดทำใบอนุญาตฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามข่าวสารการติดต่อขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ได้ที่ www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ข่าวที่น่าสนใจ > ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ติดต่อขอรับได้ โดยท่านต้องติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเอง หรือในกรณีไม่สามารถมารับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้อง ได้ที่ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร ซ.พหลโยธิน 7 ในวันและเวลาราชการ 

โดยคุณ มบ.