ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: อบรม

TA002900 ต้องแจ้งอบรมภายใน 31.12.2020 ใช่หรือไม่ค่ะ หากเข้ารับการอบรมไม่ทันสามารถทำอย่างไรได้บ้าง รบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ

โดยคุณ : เสาวณีย์   อีเมล์ : saowanee_chawee@hotmail.com  
คำตอบ ::

        ให้ TA ถือปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ข้อ 2(1) ต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี และแจ้งการเข้ารับการอบรมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตมีอายุครบ 1 ปี สำหรับปีสุดท้ายที่ใบอนุญาตสิ้นอายุให้แจ้งพร้อมการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-272-9170

โดยคุณ มบ.