ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: หนังสือมอบอำนาจรับใบอนุญาตแทน

ขอดูตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ เพื่อขอรับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะได้เขียนข้อความให้ถูกต้องค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ : Pornruedee   อีเมล์ : Montien_foo@hotmail.com  
คำตอบ ::

เป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปโดยระบุว่า .. ผู้มอบอำนาจ..มอบอำนาจให้..ผู้รับมอบอำนาจ..เป็นผู้มีอำนาจ..รับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรของ .......ระบุชื่อ-นามสกุล... เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีภาษีอากร .... แทนข้าพเจ้า และผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ พยาน ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรสแตมป์ 10 บาท 

โดยคุณ มบ.