ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: แก้ไขที่อยู่ แต่เขตและจังหวัด เปลี่ยนไม่ได้

ผมได้เข้าในแบบ มภ.03 เพื่อจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทุกช่องเปลี่ยนได้หมด แต่ช่องเขตและจังหวัดเปลี่ยนไม่ได้ และไม่ขึ้นอัตโนมัติเมื่อใส่แขวงและรหัสไปรษณีย์ จะต้องทำอย่างไรครับ

โดยคุณ : ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่   อีเมล์ : chamlong_c@yahoo.com  
คำตอบ ::

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2272 9677

โดยคุณ มบ.