ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: อบรมล่าช้า

TA003889 ตามตารางผมต้องอบรม 15/10/2563  แต่ผมอบรมล่าช้าไปพึ่งเข้าอบรมของสมาคมเมื่อวันที่ 14-15/11/2563 ต้องดำเนินการอย่างไรครับ 

โดยคุณ : Nakharin   อีเมล์ : ืnakharin.d@gmail.com  
คำตอบ ::

ให้ TA ถือปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ข้อ 2(1) ต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี และแจ้งการเข้ารับการอบรมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตมีอายุครบ 1 ปี สำหรับปีสุดท้ายที่ใบอนุญาตสิ้นอายุให้แจ้งพร้อมการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

โดยคุณ มบ.