ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
  

หัวข้อคำถาม :: วิธี่การยื่่น บภ.03

หากมีการยื่นบภ.03 เพื่อขอเพิ่มฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ในระบบ เพื่อยื่นแบบ บภ.07/08 แต่มีการแนบไฟล์ สำเนาภาพบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับแล้ว และแนบำฟล์หลักฐานการเป็น CPA แล้ว ต้องส่งเอกสารไปที่สรรพกรอีกไหมคะ

โดยคุณ : น้ำผึ้ง   อีเมล์ : walida.ww71@gmail.com  
คำตอบ ::

หากท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และประสงค์จะเพิ่มฐานข้อมูลเพื่อยื่นแบบ บภ.07/08 ให้ท่านส่งใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของท่านมาที่ e-mail : morbor@rd.go.th

โดยคุณ มบ