ผลการค้นหารายชื่อมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล
(สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาดไทย วัดวาอาราม)
ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

ที่ ชื่อ
1.
กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
2.
กองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.
กองทุนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
4.
ขลุงมูลนิธิ
5.
มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
6.
มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ
7.
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
8.
มูลนิธิกาญจนสิริ
9.
มูลนิธิการประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
10.
มูลนิธิกิมหย่งร่วมใจ
11.
มูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร
12.
มูลนิธิคณะลูกหลานคุณย่าสีป่าคาเพื่อการศึกษาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
13.
มูลนิธิคนตาบอดไทย
14.
มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15.
มูลนิธิจิตตานุเคราะห์
16.
มูลนิธิจิรกิติ
17.
มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ
18.
มูลนิธิชวาล – มาลัย ไชยธีระพันธ์
19.
มูลนิธิชัชวาลย์ คงอุดม
20.
มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ
21.
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
22.
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอำเภอเมืองเพชรบุรี
23.
มูลนิธิตำรวจจังหวัดยะลา
24.
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
25.
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
26.
มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
27.
มูลนิธินายเยื้อ วิชัยดิษฐ
28.
มูลนิธิบ้านราชาวดี
29.
มูลนิธิบ้านอารีย์
30.
มูลนิธิประชาร่วมใจ
31.
มูลนิธิประเสริฐ–ทัศนีย์ พุ่งกุมาร
32.
มูลนิธิปันบุญ
33.
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
34.
มูลนิธิพระครูสังวรานุโยค (ช่อ ปญญาทีโปมหาเถระ)
35.
มูลนิธิพระมงกุฎเกล้า
36.
มูลนิธิพระราชวิสุทธิคุณ (จิตฺตสาโร ภิกขุ เกตุ วงศ์แหวน)
37.
มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ
38.
มูลนิธิพุทธรักษา
39.
มูลนิธิพูนพลัง
40.
มูลนิธิยกเต้งอุทิศ
41.
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
42.
มูลนิธิรักษ์ธรรม
43.
มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร
44.
มูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
45.
มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
46.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
47.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง)
48.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต
49.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
50.
มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
51.
มูลนิธิสถาบันพยาธิวิทยา
52.
มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
53.
มูลนิธิสมณวัตรวิมล
54.
มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
55.
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
56.
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลตราด
57.
มูลนิธิสายธาร
58.
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
59.
มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
60.
มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
61.
มูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
62.
มูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี
63.
มูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
64.
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
65.
มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์
66.
มูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะไทย
67.
มูลนิธิหลวงพ่อเกศมงคลพุทธพรหมบดี
68.
มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
69.
มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
70.
มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม
71.
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
72.
มูลนิธิอินทร์-คำบาง ศรีนิลทา
73.
มูลนิธิอิออนประเทศไทย
74.
มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย
75.
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
76.
มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์
77.
มูลนิธิเพิร์ล เอส บัค (ประเทศไทย)
78.
มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดลพบุรี
79.
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง
80.
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
81.
มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
82.
มูลนิธิเพื่อนศิลปิน
83.
มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลศึกษาในประเทศไทยประกาศกระทรวงการคลัง
84.
มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน
85.
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
86.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์
87.
มูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์
88.
มูลนิธิโอโต้ซัง
89.
มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา
90.
มูลนิธิไทยพัฒนา
91.
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
92.
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
93.
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
94.
สมาคมแม่บ้านทหารบก
95.
ส้มจีน อุณหะนันทน์ มูลนิธิ
96.
โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด “๘๔ พรรษา ใต้ร่มพระบารมี”
97.
โครงการจัดศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว King Pavillion เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
98.
โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ถวายเป็นพระราชกุศล โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
99.
โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
100.
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
101.
โครงการเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชพลังแผ่นดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช
102.
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
103.
กองทุน 36 ปี สำนักงบประมาณ
104.
กองทุนการกุศลสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
105.
กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
106.
กองทุนทีปังกรนภัทรบุตร ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา
107.
กองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
108.
กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
109.
กองทุนพัฒนาเด็ก ในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
110.
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
111.
กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
112.
กองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี
113.
กองทุนลานกีฬาพัฒน์
114.
กองทุนวันสื่อสารแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
115.
กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ
116.
กองทุนสวัสดิกากรมทรัพยากรน้ำ
117.
กองทุนสวัสดิกากรมทรัพยากรน้ำบาดาล
118.
กองทุนสวัสดิกากรมทางหลวงชนบท
119.
กองทุนสวัสดิกากรมธุรกิจพลังงาน
120.
กองทุนสวัสดิกากรมประชาสัมพันธ์
121.
กองทุนสวัสดิกากรมปศุสัตว์
122.
กองทุนสวัสดิกากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
123.
กองทุนสวัสดิการ พก.
124.
กองทุนสวัสดิการ สมอ.
125.
กองทุนสวัสดิการ สศช.
126.
กองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางบก
127.
กองทุนสวัสดิการกรมการข้าว
128.
กองทุนสวัสดิการกรมการปกครอง
129.
กองทุนสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน
130.
กองทุนสวัสดิการกรมการแพทย์
131.
กองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ
132.
กองทุนสวัสดิการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
133.
กองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน
134.
กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
135.
กองทุนสวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา
136.
กองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์
137.
กองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้
138.
กองทุนสวัสดิการกรมพลศึกษา
139.
กองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
140.
กองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
141.
กองทุนสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
142.
กองทุนสวัสดิการกรมราชทัณฑ์
143.
กองทุนสวัสดิการกรมราชองครักษ์
144.
กองทุนสวัสดิการกรมวิชาการเกษตร
145.
กองทุนสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
146.
กองทุนสวัสดิการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
147.
กองทุนสวัสดิการกรมสรรพากร
148.
กองทุนสวัสดิการกรมสุขภาพจิต
149.
กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
150.
กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
151.
กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร
152.
กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
153.
กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์
154.
กองทุนสวัสดิการกรมหม่อนไหม
155.
กองทุนสวัสดิการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
156.
กองทุนสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา
157.
กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
158.
กองทุนสวัสดิการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
159.
กองทุนสวัสดิการกรมโยธาธิการและผังเมือง
160.
กองทุนสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม
161.
กองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
162.
กองทุนสวัสดิการกองทัพบก
163.
กองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิกากรมที่ดิน
164.
กองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิกากรมประมง
165.
กองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการกรมการค้าต่างประเทศ
166.
กองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการกรมการจัดหางาน
167.
กองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
168.
กองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี
169.
กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกระทรวงการต่างประเทศ
170.
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ
171.
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล
172.
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
173.
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
174.
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
175.
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
176.
กองทุนสวัสดิการรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
177.
กองทุนสวัสดิการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
178.
กองทุนสวัสดิการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
179.
กองทุนสวัสดิการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน
180.
กองทุนสวัสดิการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
181.
กองทุนสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.
182.
กองทุนสวัสดิการสำนักงาน กปร.
183.
กองทุนสวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส.
184.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
185.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานกิจการยุติธรรม
186.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
187.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
188.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
189.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
190.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
191.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
192.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
193.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
194.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
195.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
196.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
197.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
198.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
199.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
200.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานประกันสังคม
201.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
202.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
203.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
204.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
205.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
206.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
207.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
209.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
210.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
211.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
212.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
213.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
214.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
215.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
216.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
217.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
218.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานอัยการสูงสุด
219.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานอาหารและยา
220.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
221.
กองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
222.
กองทุนสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
223.
กองทุนสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
224.
กองทุนสวัสดิการส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
225.
กองทุนสวัสดิการเงินสวัสดิการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
226.
กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
227.
กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี
228.
กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
229.
กองทุนอาคารคุ้มเกศ
230.
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้
231.
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
232.
กองทุนเพื่อหมีแพนด้า
233.
กองทุนโครงการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร ให้ยั่งยืนแบบองค์รวม
234.
ชัยพฤกษ์มูลนิธิ
235.
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
236.
ทุนการกุศลสมเด็จย่า
237.
ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
238.
พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
239.
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
240.
พุทธสัมพันธ์สมาคม
241.
มัสกาตีมูลนิธิ
242.
มุลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
243.
มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
244.
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
245.
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์
246.
มูลนิธิ ดร. โกวิท วรพิพัฒน์
247.
มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา
248.
มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล
249.
มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
250.
มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
251.
มูลนิธิ ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7
252.
มูลนิธิ พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
253.
มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กองดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี
254.
มูลนิธิ พสวท.
255.
มูลนิธิ มีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์
256.
มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ
257.
มูลนิธิ สมศักดิ์ – นันทนา ปัฐพาณิชย์โชติ
258.
มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท
259.
มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม
260.
มูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ
261.
มูลนิธิ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
262.
มูลนิธิกตัญญุตาธรรม
263.
มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์
264.
มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์
265.
มูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม
266.
มูลนิธิกระดูกและเนื้อเยื่อเพื่อการแพทย์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
267.
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
268.
มูลนิธิกฤตานุสรณ์
269.
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
270.
มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน
271.
มูลนิธิกสิกรไทย
272.
มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
273.
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
274.
มูลนิธิกองทุนนิยมไทย
275.
มูลนิธิกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการศึกษาและวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์
276.
มูลนิธิกองทุนสวัสดิการนักกีฬามวย
277.
มูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล
278.
มูลนิธิกัลยณวัตร จังหวัดขอนแก่น
279.
มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
280.
มูลนิธิกัลยาณวิสุทธ์
281.
มูลนิธิกาญจนบารมี
282.
มูลนิธิกาญจนาภิเษกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
283.
มูลนิธิการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร
284.
มูลนิธิการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
285.
มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
286.
มูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง
287.
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
288.
มูลนิธิการศึกษาบาลีและการศึกษาเยาวชน (วิจารณโสภณวัดเกาะ)
289.
มูลนิธิการศึกษามิตรภาพ
290.
มูลนิธิการศึกษาหลวงพ่อเกษม เขมโก
291.
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
292.
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
293.
มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี
294.
มูลนิธิกำลังใจ
295.
มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
296.
มูลนิธิกุศลธรรมอนามัยสงเคราะห์
297.
มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย
298.
มูลนิธิขาเทียม
299.
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
300.
มูลนิธิคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24
301.
มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
302.
มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
303.
มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
304.
มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น
305.
มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
306.
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
307.
มูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง
308.
มูลนิธิคณะสงฆ์ลำปางและหลวงพ่อเกษม เขมโก
309.
มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์
310.
มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
311.
มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่
312.
มูลนิธิคนพิการไทย
313.
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
314.
มูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์)
315.
มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติสท์
316.
มูลนิธิครูสร้างสรรค์
317.
มูลนิธิคอลฟิลด์ เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
318.
มูลนิธิคาธอลิค สุราษฎร์ธานี
319.
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย
320.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
321.
มูลนิธิคุณปริญญา คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธำรง
322.
มูลนิธิคุณพุ่ม
323.
มูลนิธิคุณพ่อดำรง - คุณแม่ทองทรัพย์ เภตรา
324.
มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ
325.
มูลนิธิคุณหญิงสมจิตต์
326.
มูลนิธิคุณากร
327.
มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
328.
มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์
329.
มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา
330.
มูลนิธิคุณแม่บัวคำ ทิพย์แสงทอง
331.
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
332.
มูลนิธิคุวานันท์
333.
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย
334.
มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
335.
มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ
336.
มูลนิธิจอมพล ป.พิบูลสงคราม
337.
มูลนิธิจอห์น ดี. เวสเตอร์
338.
มูลนิธิจอห์น อี. พิวริฟอย
339.
มูลนิธิจอห์น เอฟ.เคนเนดี
340.
มูลนิธิจักรวาลบรมเทวสถานธรรมทาน
341.
มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์
342.
มูลนิธิจุมภฎ – พันธุ์ทิพย์
343.
มูลนิธิจุฬาภรณ์
344.
มูลนิธิชลลดา
345.
มูลนิธิชวน รัตนรักษ์
346.
มูลนิธิชัยนาวีพัฒนา
347.
มูลนิธิชัยพัฒนา
348.
มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์
349.
มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
350.
มูลนิธิชีวิตสดใส
351.
มูลนิธิชีวิตใหม่
352.
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
353.
มูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร
354.
มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
355.
มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา
356.
มูลนิธิช่วยการศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม
357.
มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
358.
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
359.
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
360.
มูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง
361.
มูลนิธิช่วยครูผู้ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
362.
มูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์
363.
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
364.
มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา
365.
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดลำปาง
366.
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง
367.
มูลนิธิช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
368.
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
369.
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดพังงา
370.
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดเพชรบูรณ์
371.
มูลนิธิช่วยเหลือเยาวชนสยาม (ธนบุรี)
372.
มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
373.
มูลนิธิซำฆ้อ-ห้วยทัพมอญ
374.
มูลนิธิซิสเตอร์ คามิลเลียน อนุสรณ์
375.
มูลนิธิณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
376.
มูลนิธิดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์
377.
มูลนิธิดวงตะวัน
378.
มูลนิธิดวงประทีป
379.
มูลนิธิดวงแก้ว
380.
มูลนิธิดวงใจพ่อ
381.
มูลนิธิดวงใจใหม่
382.
มูลนิธิดำรงชัยธรรม
383.
มูลนิธิดำรงราชานุภาพ
384.
มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์
385.
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
386.
มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา
387.
มูลนิธิตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
388.
มูลนิธิตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลปทุมธานี ร.ศ. 200
389.
มูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง
390.
มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ
391.
มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
392.
มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย
393.
มูลนิธิถ้ำกระบอก
394.
มูลนิธิทดแทนแผ่นดินเกิด
395.
มูลนิธิทรง-บุลสุข
396.
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ
397.
มูลนิธิทวีศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต
398.
มูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์
399.
มูลนิธิทองประทาน โดย พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนีและคณะผู้ก่อตั้ง เพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทรา
400.
มูลนิธิทะนุบำรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 กระทรวงการคลัง
401.
มูลนิธิทากาฮาชิ
402.
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
403.
มูลนิธิทีเอ็มบี
404.
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย
405.
มูลนิธิทุนการศึกษาร่วมใจ
406.
มูลนิธิทุนดรุณเมตตาของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
407.
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
408.
มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า
409.
มูลนิธิทุนศรีพฤฒา
410.
มูลนิธิทุนเล่าเรียนหลวงกาญจนภิเษก
411.
มูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา
412.
มูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี เพื่อกิจการตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
413.
มูลนิธิท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
414.
มูลนิธิธงชัย ใจดี
415.
มูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยาก
416.
มูลนิธิธรรมน้ำใจ
417.
มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
418.
มูลนิธิธรรมศาสตร์
419.
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
420.
มูลนิธิธัญญารักษ์
421.
มูลนิธิธารน้ำใจ
422.
มูลนิธินพรัช-รัตนโกสินทร์
423.
มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์
424.
มูลนิธินวธรรม
425.
มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต
426.
มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น
427.
มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
428.
มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง
429.
มูลนิธินายแพทย์สัมฤทธิ์โปรา
430.
มูลนิธินาวาเด็ก
431.
มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
432.
มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี
433.
มูลนิธินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น ๒๘
434.
มูลนิธิน่านฟ้าไทย
435.
มูลนิธิบรรจงสนิท
436.
มูลนิธิบรรณพิภพ
437.
มูลนิธิบลูพลาเน็ตเพื่อการศึกษาเด็กด้อยโอกาส
438.
มูลนิธิบางกอกโพสต์
439.
มูลนิธิบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
440.
มูลนิธิบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมวัดคูหาสวรรค์
441.
มูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน
442.
มูลนิธิบุญศิริ
443.
มูลนิธิบุญสงเคราะห์ผักไห่
444.
มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว
445.
มูลนิธิบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปชำรุด
446.
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
447.
มูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธิดามาตุ
448.
มูลนิธิปกเกล้าตุลาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
449.
มูลนิธิปฐมธรรม
450.
มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์
451.
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
452.
มูลนิธิประชาสุขสันต์
453.
มูลนิธิประทานพรเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
454.
มูลนิธิประสิทธ์ – นวลศรี สุวรรณประทีป
455.
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
456.
มูลนิธิปราบวัณโรค
457.
มูลนิธิปานจิตต์ – สมัยสินี อเนกวณิช
458.
มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี
459.
มูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงราย
460.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
461.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี
462.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์
463.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร
464.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา
465.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี
466.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท
467.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ
468.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง
469.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก
470.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม
471.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา
472.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
473.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี
474.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี
475.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
476.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
477.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
478.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง
479.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
480.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา
481.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนอง
482.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง
483.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี
484.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด
485.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน
486.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร
487.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
488.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม
489.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร
490.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี
491.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
492.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี
493.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี
494.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
495.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
496.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี
497.
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
498.
มูลนิธิผาแดงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
499.
มูลนิธิผู้หญิง
500.
มูลนิธิฝอยฝา – ผกาแก้ว
501.
มูลนิธิพรรณนิภา
502.
มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ
503.
มูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ (ขัติยศ โชติธมมเถระ)
504.
มูลนิธิพระครูอุย ภู่บัว
505.
มูลนิธิพระดาบส
506.
มูลนิธิพระบรมธาตุ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
507.
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
508.
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
509.
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
510.
มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุล
511.
มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
512.
มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
513.
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
514.
มูลนิธิพระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิง
515.
มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
516.
มูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์
517.
มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
518.
มูลนิธิพระราชพรหมาจารย์
519.
มูลนิธิพระราชสิทธิมุนี (สุวิชช์ นาคมณี)
520.
มูลนิธิพระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม
521.
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต
522.
มูลนิธิพระอาจารย์ทวี มหาวีโร
523.
มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
524.
มูลนิธิพระอาจารย์ศรี มหาวีโร
525.
มูลนิธิพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย
526.
มูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต
527.
มูลนิธิพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
528.
มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
529.
มูลนิธิพลตำรวจเอกบุญทิน วงศ์รักมิตร
530.
มูลนิธิพลอากาศเอกสมบุญ ? คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์
531.
มูลนิธิพลังงานไทย
532.
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
533.
มูลนิธิพลังแผ่นดินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
534.
มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
535.
มูลนิธิพลเรือโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
536.
มูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูร
537.
มูลนิธิพลเอกสุพจน์ จันทรปรรณิก
538.
มูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
539.
มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต
540.
มูลนิธิพัฒนางานอัยการ
541.
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
542.
มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา
543.
มูลนิธิพัฒนาประชากรและอาหาร
544.
มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
545.
มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน
546.
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
547.
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
548.
มูลนิธิพัฒนาอีสาน
549.
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
550.
มูลนิธิพัฒนาเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
551.
มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
552.
มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ
553.
มูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐม
554.
มูลนิธิพัฒนาไท
555.
มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา
556.
มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์
557.
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน
558.
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
559.
มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์
560.
มูลนิธิพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต
561.
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ
562.
มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย
563.
มูลนิธิพุทธปรัชญา
564.
มูลนิธิพุทธสมุนไพร คู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
565.
มูลนิธิพ่อขุนบางกลางท่าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
566.
มูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ
567.
มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม
568.
มูลนิธิภาคโรตาริไทย
569.
มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย
570.
มูลนิธิภิรัชบุรี
571.
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าทางศาสนา
572.
มูลนิธิมณี สิริวรสาร
573.
มูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
574.
มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
575.
มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
576.
มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
577.
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
578.
มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์
579.
มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย
580.
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
581.
มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
582.
มูลนิธิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
583.
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
584.
มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา
585.
มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช
586.
มูลนิธิมายาโคตมี
587.
มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
588.
มูลนิธิมีชัย ฤชุพันธ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
589.
มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
590.
มูลนิธิยุวพัฒน์
591.
มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา
592.
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
593.
มูลนิธิรวมใจช่วยนักเรียนยากจน
594.
มูลนิธิรักษ์ไทย
595.
มูลนิธิรักเด็กกำพร้าอีสาน
596.
มูลนิธิรักเมืองไทย
597.
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
598.
มูลนิธิรากแก้ว
599.
มูลนิธิรางวัลคุรุสภา
600.
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
601.
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
602.
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
603.
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
604.
มูลนิธิราชประชาสมาศรัย
605.
มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
606.
มูลนิธิราชสุดา
607.
มูลนิธิรามาธิบดี
608.
มูลนิธิรุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
609.
มูลนิธิร่มฉัตร
610.
มูลนิธิร่วมกตัญญู
611.
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
612.
มูลนิธิร่วมทางฝัน
613.
มูลนิธิร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง สนองพระราชดำริ
614.
มูลนิธิลิปตพัลลภ
615.
มูลนิธิลูกเสือชาวบ้านแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
616.
มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
617.
มูลนิธิวชิรพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
618.
มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
619.
มูลนิธิวังขนาย
620.
มูลนิธิวัดฉัตรแก้วจงกลณี
621.
มูลนิธิวัดญาณสังวราราม
622.
มูลนิธิวัดถ้ำผาปิ้ง
623.
มูลนิธิวัดบุญวาทย์วิหาร
624.
มูลนิธิวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก
625.
มูลนิธิวัดศรีอุปลาราม
626.
มูลนิธิวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
627.
มูลนิธิวัดไทยพุทธคยา
628.
มูลนิธิวันชัย-อรชร คุณานันทกุล
629.
มูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
630.
มูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์
631.
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
632.
มูลนิธิวิจิตร ชวนะนันท์
633.
มูลนิธิวิภาวดีรังสิต
634.
มูลนิธิวิสุทธิคุณ
635.
มูลนิธิวิเทศพัฒนา
636.
มูลนิธิวีระภุชงค์
637.
มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์
638.
มูลนิธิศรีวิสารวาจา
639.
มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
640.
มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
641.
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
642.
มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
643.
มูลนิธิศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย
644.
มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส
645.
มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์
646.
มูลนิธิศึกษาพัฒน์
647.
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
648.
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
649.
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)
650.
มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์
651.
มูลนิธิศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลตำรวจ
652.
มูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ที่ประสบภยันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่
653.
มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน
654.
มูลนิธิสงเคราะห์คนไข้อนาถา โรงพยาบาลนครปฐม
655.
มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
656.
มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย
657.
มูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
658.
มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย
659.
มูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนประถมศึกษา-เทศบาลจังหวัดลำปาง
660.
มูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนยากจนวัดบางแตน
661.
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
662.
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง
663.
มูลนิธิสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
664.
มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
665.
มูลนิธิสงเคราะห์อาชีพผู้ทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม
666.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาส
667.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
668.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
669.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
670.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
671.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
672.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
673.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
674.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ในประเทศไทย
675.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
676.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
677.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี
678.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
679.
มูลนิธิสงเคราะห์เยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
680.
มูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก
681.
มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการนครเชียงใหม่
682.
มูลนิธิสตรีวิทยา 2
683.
มูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
684.
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
685.
มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
686.
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
687.
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
688.
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
689.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)
690.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
691.
มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง
692.
มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
693.
มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
694.
มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
695.
มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา
696.
มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา
697.
มูลนิธิสภาการพยาบาล
698.
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
699.
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
700.
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
701.
มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
702.
มูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินธโร) วัดสามพระยา
703.
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
704.
มูลนิธิสมเด็จพระศรีสวรินทราฯ
705.
มูลนิธิสมเด็จพระสุริโยทัยในพระบรมราชินูปถัมภ์
706.
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
707.
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
708.
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
709.
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
710.
มูลนิธิสมเด็จหลวงพ่อทวดและพระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมมธโร) วัดช้างให้
711.
มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอมดิศกุลพระธิดาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
712.
มูลนิธิสยามกัมมาจล
713.
มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
714.
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
715.
มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชน
716.
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
717.
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
718.
มูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย
719.
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
720.
มูลนิธิสวนมิสกวัน
721.
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ
722.
มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
723.
มูลนิธิสวนหลวง ร.9
724.
มูลนิธิสวัสดิการทหารบก
725.
มูลนิธิสวัสดิ์ สำเภา แก้วไทรหงวน
726.
มูลนิธิสวิง-อนงค์ วงษ์ดนตรี อุปถัมภ์
727.
มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม
728.
มูลนิธิสัจจธรรม
729.
มูลนิธิสันติสุข
730.
มูลนิธิสันนิบาตนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
731.
มูลนิธิสันสกฤตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
732.
มูลนิธิสัมมาชีพ
733.
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
734.
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
735.
มูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ
736.
มูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาฯ (พุธ ฐานิโย)
737.
มูลนิธิสายน้ำ
738.
มูลนิธิสายเด็ก ๑๓๘๗
739.
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
740.
มูลนิธิสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
741.
มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด
742.
มูลนิธิสำโรงรวมใจ
743.
มูลนิธิสิรินธร
744.
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี
745.
มูลนิธิสิริวัฒนา-เชสเชียร์
746.
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
747.
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
748.
มูลนิธิสี่ ศ. รฟิค
749.
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
750.
มูลนิธิสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
751.
มูลนิธิสุขภาพไทย
752.
มูลนิธิสุขรังสรรค์
753.
มูลนิธิสุขุโม
754.
มูลนิธิสุจิณโณอนุสรณ์
755.
มูลนิธิสุทธิ ณ นคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
756.
มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา
757.
มูลนิธิสุวิทย์โอสถานุเคราะห์ เพื่อช่วยชีวิต
758.
มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
759.
มูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิต ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
760.
มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล
761.
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
762.
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษานนทบุรี
763.
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
764.
มูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษย์ธรรม
765.
มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาริ
766.
มูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
767.
มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่
768.
มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
769.
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
770.
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
771.
มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย
772.
มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน
773.
มูลนิธิส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
774.
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
775.
มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
776.
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
777.
มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย
778.
มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
779.
มูลนิธิหนึ่งน้ำใจเพื่อหนึ่งชีวิตใหม่
780.
มูลนิธิหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์วัดปากบ่อ
781.
มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
782.
มูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
783.
มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
784.
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
785.
มูลนิธิหลวงปู่พระชัยมงคล (สมุทรปราการ)
786.
มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุบลราชธานี
787.
มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ
788.
มูลนิธิหวาน - จุ้ย สุขแก้ว
789.
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
790.
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
791.
มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
792.
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
793.
มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
794.
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
795.
มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
796.
มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลมหาราชฯ
797.
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
798.
มูลนิธิอนุสรณ์ พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ
799.
มูลนิธิอนุสรณ์พระกฐินต้นวัดประชาคมวนารามร้อยเอ็ด
800.
มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวก
801.
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
802.
มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค
803.
มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
804.
มูลนิธิอภันตรี เจเอสแอล
805.
มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
806.
มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
807.
มูลนิธิอัศวานนท์
808.
มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
809.
มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจ ชูกร
810.
มูลนิธิอาชีวสงเคราะห์
811.
มูลนิธิอานันทมหิดล
812.
มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
813.
มูลนิธิอาสาสมัครนานาชาติช่วยงานสังคมสงเคราะห์
814.
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
815.
มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
816.
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
817.
มูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
818.
มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์
819.
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
820.
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
821.
มูลนิธิอุบลรัตน์
822.
มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)
823.
มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง
824.
มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)
825.
มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
826.
มูลนิธิเกื้อดรุณ
827.
มูลนิธิเขมไชย รสานนท์
828.
มูลนิธิเขื่อนยันฮี
829.
มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ
830.
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
831.
มูลนิธิเจียร-วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน
832.
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ
833.
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
834.
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
835.
มูลนิธิเซ็นต์โยเซฟ
836.
มูลนิธิเดอะบิ้ลด์
837.
มูลนิธิเด็ก
838.
มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่
839.
มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ
840.
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
841.
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
842.
มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
843.
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
844.
มูลนิธิเทพบำรุง
845.
มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
846.
มูลนิธิเทพสิริ
847.
มูลนิธิเทพอำนวย
848.
มูลนิธิเทสก์ เทสรังสี
849.
มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย
850.
มูลนิธิเทียนส่องใจ เพื่อคนไข้โรคลมชัก
851.
มูลนิธิเบญจมบพิตร
852.
มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์
853.
มูลนิธิเบญจรงคกุล
854.
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
855.
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดเชียงใหม่
856.
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
857.
มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก
858.
มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ
859.
มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
860.
มูลนิธิเพชรรัตน์-สุวัทนา
861.
มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
862.
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
863.
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
864.
มูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย
865.
มูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
866.
มูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
867.
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน
868.
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
869.
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
870.
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
871.
มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
872.
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
873.
มูลนิธิเพื่อพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
874.
มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน
875.
มูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม
876.
มูลนิธิเพื่อลูกจ้างคนงานไทย
877.
มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
878.
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
879.
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
880.
มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
881.
มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
882.
มูลนิธิเพื่อสถาบันวิจัยอ้อยและน้ำตาลทราย
883.
มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
884.
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
885.
มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
886.
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
887.
มูลนิธิเพื่อเด็กไทย
888.
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
889.
มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
890.
มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
891.
มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
892.
มูลนิธิเม้า – เลี่ยม วานิช
893.
มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล
894.
มูลนิธิเรวดี เทียนประภาส
895.
มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ
896.
มูลนิธิเลนำคิน
897.
มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
898.
มูลนิธิเวชดุสิต
899.
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป
900.
มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี
901.
มูลนิธิเสริมกล้า
902.
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
903.
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
904.
มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค
905.
มูลนิธิเอดส์กรุงเทพมหานคร
906.
มูลนิธิเอสซีจี
907.
มูลนิธิเอื้อ – รดี
908.
มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด
909.
มูลนิธิแผ่นดินธรรม
910.
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
911.
มูลนิธิแม่บ้านทหารอากาศ
912.
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
913.
มูลนิธิแสง – ไช้กี เหตระกูล
914.
มูลนิธิแสงจันทร์แสงธรรม
915.
มูลนิธิแสงพุทธธรรม
916.
มูลนิธิแสวง คำเอ้ย เชาวรัตน์
917.
มูลนิธิโครงการหลวง
918.
มูลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
919.
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
920.
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
921.
มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
922.
มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง
923.
มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
924.
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
925.
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
926.
มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
927.
มูลนิธิโรงพยาบาลกลาง
928.
มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น
929.
มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี
930.
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
931.
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
932.
มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
933.
มูลนิธิโรงพยาบาลปากเกร็ด
934.
มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า
935.
มูลนิธิโรงพยาบาลพระพุทธบาท
936.
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
937.
มูลนิธิโรงพยาบาลพัทลุง
938.
มูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
939.
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
940.
มูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟ
941.
มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี
942.
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
943.
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
944.
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
945.
มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
946.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
947.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากระนวน
948.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากุฉินารายณ์
949.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาจอมบึง
950.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาฉวาง
951.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาด่านซ้าย
952.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาตะพานหิน
953.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ
954.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาธาตุพนม
955.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง
956.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว
957.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขายะหา
958.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว
959.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดิน
960.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า
961.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเชียงของ
962.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเด่นชัย
963.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเลิงนกทา
964.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเวียงสระ
965.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก
966.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
967.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
968.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
969.
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
970.
มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่
971.
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
972.
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
973.
มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
974.
มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม
975.
มูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
976.
มูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
977.
มูลนิธิโรงเรียนพุทธรังสีพิบูลวัดพิพิธประสาทสุนทร
978.
มูลนิธิโรงเรียนวังไกลกังวล
979.
มูลนิธิโรงเรียนวัฒนะโชติ
980.
มูลนิธิโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา
981.
มูลนิธิโรเกชั่น
982.
มูลนิธิโลจายะ
983.
มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น
984.
มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
985.
มูลนิธิไทย-เยอรมันเพื่อการพัฒนา
986.
มูลนิธิไทยคม
987.
มูลนิธิไทยซาร์โก้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
988.
มูลนิธิไทยรัฐ
989.
มูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทย
990.
มูลนิธิไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ
991.
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
992.
ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา
993.
ศรีวิชัย มูลนิธิ
994.
ศิริราชมูลนิธิ
995.
สงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว
996.
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
997.
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
998.
สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย
999.
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
1000.
สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง
1001.
สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร
1002.
สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1003.
สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
1004.
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1005.
สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1006.
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
1007.
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1008.
สมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
1009.
สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย
1010.
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
1011.
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
1012.
สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย
1013.
สมาคมภริยาทหารเรือ
1014.
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1015.
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1016.
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
1017.
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1018.
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1019.
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์
1020.
สมาคมศิษย์วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
1021.
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1022.
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
1023.
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
1024.
สมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ
1025.
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1026.
สมาคมสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1027.
สมาคมสร้างสรรค์ไทย
1028.
สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1029.
สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจการพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
1030.
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
1031.
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
1032.
สมาคมเบญจมบพิตร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
1033.
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034.
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1035.
สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
1036.
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
1037.
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
1038.
สวนอุศมมูลนิธิ
1039.
สหทัยมูลนิธิ
1040.
สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ
1041.
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1042.
สุริโยทัยมูลนิธิ
1043.
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
1044.
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
1045.
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
1046.
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย
1047.
เฉลิมสาสน์ศึกษามูลนิธิ
1048.
โครงการ 99 ล้าน ถวายไท้องค์ราชัน
1049.
โครงการก่อสร้างหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี)
1050.
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
1051.
โครงการฟันเทียมพระราชทาน
1052.
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ TO BE NUMBER ONE)
1053.
โครงการรวมใจชาวสวนยางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชครบ 50 ปี
1054.
โครงการร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว
1055.
โครงการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1056.
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน “กาญจนาภิเษก” (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี)
1057.
โครงการแก้วตาดวงใจเทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี
1058.
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
1059.
โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ
1060.
โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์