ตรวจสอบรายชื่อ มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล
ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

ค้นหาตามรายชื่อ
 
ค้นหาด้วยเลขลำดับที่ได้รับประกาศ
 
Download รายชื่อทั้งหมด