วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นที่มิใช่มรดก
หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาจากการให้โดยเสน่หา

   
  จำนวนปีที่ถือครอง (นับตามปี พ.ศ. ที่ถือครองแต่ไม่เกิน 10 ปี)   วันเริ่มถือครอง
    วันสิ้นสุด
  ระยะเวลาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ขาย มีตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป
มีน้อยกว่า 1ปี  
ไม่มีชื่อในทะเบียน
  ราคาขายอสังหาริมทรัพย์                                                                   (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)   บาท
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                  (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)   บาท  
       - กรณีที่ราคาขายตาม 3) สูงกว่าราคาประเมินตาม 4) ให้ถือราคาตาม 4)
       - กรณีที่ราคาขายตาม 3) ไม่เกินหรือต่ำกว่าราคาประเมินตาม 4)  ให้ถือราคาตาม 4)
  หัก  ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 165) โดย  จำนวนปีที่ถือครอง  ปี
                 ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามจำนวนปีที่ถือครอง  อัตราค่าใช้จ่าย      %