วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาจากการให้โดยเสน่หา

   
  จำนวนปีที่ถือครอง (นับตามปี พ.ศ. ที่ถือครองแต่ไม่เกิน 10 ปี)   วันเริ่มถือครอง
    วันสิ้นสุด
  ราคาขายอสังหาริมทรัพย์                                                                     (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)   บาท
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                   (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)   บาท  
       - กรณีที่ราคาขายตาม 2) สูงกว่าราคาประเมินตาม 3) ให้ถือราคาตาม 3)
       - กรณีที่ราคาขายตาม 2) ไม่เกินหรือต่ำกว่าราคาประเมินตาม 3)  ให้ถือราคาตาม 3)
  หัก เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น สำหรับที่ตั้งอยู่นอกเขต กทม. เทศบาลเมืองพัทยา
             (ไม่เกิน  200,000 บาทต่อปี หากอยู่ในเขต จะไม่ได้รับเงินส่วนที่ยกเว้น)   
กรณีได้รับสิทธิ์ยกเว้น
 
บาท