วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขาย

   
  ราคาขายอสังหาริมทรัพย์                                                                  (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)   บาท
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)   บาท  
       - กรณีที่ราคาขายตาม 1) สูงกว่าราคาประเมินตาม 2) ให้ถือราคาตาม 1)
       - กรณีที่ราคาขายตาม 2) สูงกว่าราคาประเมินตาม 1) ให้ถือราคาตาม 2)