วิธีการคำนวณอากรแสตมป์จากการขายอสังหาริมทรัพย์

   
  รายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ และยกให้ผู้อื่น (ถือว่าขาย)            (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) บาท
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม               (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) บาท  
          กรณีไม่เป็นทางการค้าหรือหากำไร ไม่ต้องใส่ราคาขายอสังหาริมทรัพย์