ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ
ที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า

ค้นหารายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการตามที่ระบุ
  ชื่อสถานพยาบาล 
 

สังกัดกระทรวง     

 

จังหวัดที่ตั้ง          

bullet Download รายชื่อทั้งหมด