ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด
ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

ค้นหารายชื่อสถานศึกษาตามที่ระบุ
  ชื่อสถานศึกษา
 

จังหวัดที่ตั้ง   

                             

bullet Download รายชื่อทั้งหมด