ตรวจสอบรายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักค่าลดหย่อนเงินบริจาคได้

ค้นหาตามรายชื่อที่ระบุ
 
Download รายชื่อทั้งหมด (ข้อมูลล่าสุด 2 กรกฎาคม 2561)