ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 


 
ชื่อ :   นามสกุล :
เลขประจำตัวประชาชน :   E-mail :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  คำแนะนำในการติดต่อกรมสรรพากร
 • "ระบบถาม - ตอบผ่านเครือข่าย (Contact Us)" เป็นช่องทางสำหรับให้บริการผู้เสียภาษีและประชาชน
  ทั่วไปเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมสรรพากร โดยผู้สอบถามสามารถระบุประเภทของคำถามให้ตรงกับเรื่องที่ต้องการสอบถาม ดังนี้
  1. การยื่นแบบและแบบแสดงรายการภาษี
  2. การขอคืนภาษี
  3. กฎหมายภาษีอากร
  4. คำขอ คำร้องในการปฏิบัติงานสรรพากร
  5. เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร
 • "ระบบถาม - ตอบผ่านเครือข่าย (Contact Us)" จะตอบรับคำถามหรือข้อร้องเรียนด้วยข้อความอัตโนมัติ "กรมสรรพากรได้รับคำถามของท่านแล้ว และจะดำเนินการตอบโดยเร็วภายใน 3 วันทำการนับจากวัน ที่ได้รับคำถาม ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำถามได้โดยคลิก "ดูสถานะคำถาม" ด้วยการกรอกเลขประจำตัวประชาชน หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ สรรพากร Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1161
 • กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
  1. การสอบถามข้อมูลการชำระภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือข้อมูลส่วนบุคคล
  2. การสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีข้อเท็จจริงสลับซับซ้อน ซึ่งจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบ หรือมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม หนังสือแจ้งการประเมินของเจ้าพนักงาน หรือตามผลการตรวจของเจ้าพนักงานประเมิน หรือการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร หรือตามคำพิพากษาของศาล
  3. การสอบถามเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร
  4. คำถามที่ไม่ชัดเจน
 • ผู้สอบถามจะต้องกรอก เลขประจำตัวประชาชน  ชื่อ  ชื่อ - สกุล  E-mail address
  ของตนเองอย่างถูกต้อง และขอให้ใช้ภาษาสุภาพในการตั้งคำถาม
 • กรมสรรพากรจะตอบคำถามโดยอ้างอิงจากระบบฐานข้อมูลความรู้ ซึ่งมีแหล่งที่มาจากประมวลรัษฎากร ข้อหารือภาษีอากร คำพิพากษาฎีกาศาลภาษีอากรกลาง ระเบียบคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากร และคำถามถามบ่อย ซึ่งผู้สอบถามสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเองจากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ "ความรู้เรื่องภาษี" หรือ "อ้างอิง" หรือ "FAQ"