ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

           

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขายอสังหาริมทรัพย์  มีรายละเอียดหลักเกณฑ์  วิธีการหักภาษี  ณ ที่จ่าย ดังนี้

(1)  ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ซื้อ) ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม คณะบุคคล ซึ่งจ่ายเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งสรุปได้ว่า ไม่ว่าผู้จ่ายเงินได้เป็นใครก็จะต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายกรณีนี้


(2)  ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ขาย) ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์


(3)  อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์  จะต้องหักภาษีจากเงินที่จ่ายร้อยละ 1  ของ
ราคาขายหรือราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมที่ดินแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า การหักภาษี ณ ที่จ่าย หักเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ได้ทำสัญญาซื้อขายและลงบัญชีเป็นรายการขายแล้ว  และยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ  ก็ยังไม่ต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย


ข้อสังเกต
 สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์นั้น  กฎหมายบัญญัติให้คำว่า "ขาย" รวมถึงขายฝาก  แลกเปลี่ยน ให้  โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าด้วยวิธีใด และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่


Last Update : Monday, November 17, 2008