ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


   การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่น ที่มิใช่มรดก หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาจากการให้โดยเสน่หา
 

   การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นมรดก หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาจากการให้โดยเสน่หา
 

   การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหาริมทรัพย์
   การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์
   การคำนวณอากรแสตมป์
 
Start Count from 28/09/2018 free counter


Last Update : Friday, September 28, 2018