ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

บุคคลธรรมดา ภาษีที่ต้องเสียได้แก่

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. อากรแสตมป์

นิติบุคคล ภาษีที่ต้องเสียได้แก่

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. อากรแสตมป์

 

 ดูวิธีการคำนวณภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


Last Update : Monday, November 17, 2008