ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

          ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์

 อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา

 
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา (นอกเขต กทม. เทศบาลเมืองพัทยา)

 อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา

          ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายอสังหาริมทรัพย์

 ริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขายอสังหาริมทรัพย์

          ภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์

 ตัวอย่างการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ

          อากรแสตมป์

 ตัวอย่างการคำนวณอากรแสตมป์

 

กรณีบุคคลธรรมดา
ตัวอย่างที่ (1)   การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา

  1. ข้อมูล

   1.1 จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2549 อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาเมื่อ พ.ศ.2545

   ถือครองมา 5 ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา 2,800,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุน

   ทรัพย์ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เป็นเงิน 2,000,000 บาท

   1.2 กรณีได้มาโดยทางมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้

   1.3 บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา

   เงินได้สุทธิไม่เกิน

   100,000 บาท

   ร้อยละ  5 

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

   100,000 บาท   -   500,000 บาท

   ร้อยละ 10

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

   500,000 บาท   -   1,000,000 บาท

   ร้อยละ 20

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

   1,000,000 บาท   -   4,000,000 บาท

   ร้อยละ 30

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

   4,000,000 บาท

   ร้อยละ 37

    หมายเหตุ กรณีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้สุทธิ 100,000 บาทแรก

  2.วิธีการคำนวณ

   

  2.1 ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้
       (ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม)

        หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50       (2,000,000 x 50)
        
                                                           
  100

  เป็นเงิน 2,000,000 บาท 


  เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
   

  2.2 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (2,000,000 - 1,000,000) 

  เป็นเงิน 1,000,000 บาท

  2.3 เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.2 หารด้วยปีที่ถือครอง) 

                              (1,000,000) 
   
                                      5

  . 
  เป็นเงิน   200,000 บาท 
   

   2.4 ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.3 คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ฯ) 

                               100,000 x  5                =      5,000 
                                     100

                               100,000x  10              =    10,000 
                                     100

  เป็นเงิน  15,000 บาท

  2.5 ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม 2.4 คูณด้วยปีที่ถือครอง)  

          15,000 X 5

  . 
  เป็นเงิน    75,000 บาท

โปรแกรมช่วยคำนวณ | Top 

ตัวอย่างที่ (2) การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาโดยอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่นอกเขต กทม. เทศบาลเมืองพัทยา

  1. ข้อมูล 

   1.1 จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2549 อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยรับให้เมื่อ พ.ศ.2545 ถือครองมา 5 ปี วันนี้ได้ตกลงโอน ในราคา 2,800,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน 2,000,000 บาท 

   1.2 เฉพาะกรณีมรดกหรือได้รับให้โดยเสน่หา สำหรับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล  หรือเมืองพัทยา  หรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ให้คำนวณภาษีเฉพาะเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  ในส่วนที่เกิน 200,000 บาท   ตลอดปีภาษีนั้น 

   1.3 หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้  

   1.4 บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา 
    

   เงินได้สุทธิไม่เกิน

   100,000 บาท

   ร้อยละ  5 

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

   100,000 บาท   -   500,000 บาท

   ร้อยละ 10

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

   500,000 บาท   -   1,000,000 บาท

   ร้อยละ 20

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

   1,000,000 บาท   -   4,000,000 บาท

   ร้อยละ 30

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

   4,000,000 บาท

   ร้อยละ 37

   หมายเหตุ กรณีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้สุทธิ
   100,000 บาทแรก 

  2. วิธีการคำนวณ 
   

  2.1 ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้ (ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม)   หักด้วยจำนวนเงินที่ได้รับยกเว้น

           2,000,000 - 200,000  

          หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50       (1,800,000 x 50) 
  ..............................................              .100
  เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
    
  เป็นเงิน   1,800,000 บาท

  เป็นเงิน   900,000 บาท
    
  2.2 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (1,800,000 -  900,000)  เป็นเงิน      900,000 บาท
  2.3 เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.2 หารด้วยปีที่ถือครอง) 
                 (900,000) 
                         5
  . 
  เป็นเงิน      180,000 บาท 
   
   2.4 ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.3 คูณด้วยอัตราภาษี) 
                100,000 x  5                 =      5,000  
                     100 
                80,000 x  10                 =     8,000  
                        100
  เป็นเงิน       13,000 บาท
  2.5 ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม 2.4 คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
          13,000 X 5
  . 
  เป็นเงิน       65,000 บาท

โปรแกรมช่วยคำนวณ | Top 

ตัวอย่างที่ (3) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา

1. ข้อมูล 

  1.1 จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2549 อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยซื้อมาเมื่อ พ.ศ.2545 ถือครองมา 5 ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา 2,800,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน 2,000,000 บาท

  1.2 บัญชีอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 165 พ.ศ.2529) เฉพาะในกรณีได้มาทางอื่นนอกจากมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา

  จำนวนปีที่ถือครอง

  ร้อยละของเงินได้

  1 ปี

  92

  2 ปี

  84

  3 ปี

  77

  4 ปี

  71

  5 ปี

  65

  6 ปี

  60

  7 ปี

  55

       8 ปี ขึ้นไป

  50

   

  1.3 บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา 
   

  เงินได้สุทธิไม่เกิน

  100,000 บาท

  ร้อยละ  5 

  เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

  100,000 บาท   -   500,000 บาท

  ร้อยละ 10

  เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

  500,000 บาท   -   1,000,000 บาท

  ร้อยละ 20

  เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

  1,000,000 บาท   -   4,000,000 บาท

  ร้อยละ 30

  เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

  4,000,000 บาท

  ร้อยละ 37

   หมายเหตุ กรณีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้สุทธิ 100,000 บาทแรก

 
2. วิธีการคำนวณ 


2.1 ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้(ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด) 
        หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 65       (2,000,000 x 65) 
 .......................................                  ...100

เป็นเงิน   2,000,000 บาท 
เป็นเงิน   1,300,000 บาท 
 
2.2 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (2,000,000 - 1,300,000)  เป็นเงิน      700,000 บาท
2.3 เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.2 หารด้วยปีที่ถือครอง) 
               (700,000) 
                      5
. 
เป็นเงิน    140,000  บาท 
 
 2.4 ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.3 คูณด้วยอัตราภาษี) 
             100,000 x  5                =      5,000  
                   100 
              40,000 x  10               =      4,000  
                       100 
เป็นเงิน     9,000    บาท
2.5 ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม 2.4 คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
                   9,000x5
. 
เป็นเงิน    45,000   บาท

โปรแกรมช่วยคำนวณ | Top 

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตัวอย่างที่ (4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขายอสังหาริมทรัพย์

1. ข้อมูล 

บริษัท ก จำกัด ซื้อที่ดินมาเมื่อ 5 ปีก่อน และได้ขายไปเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท  ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฏหมายที่ดิน 12,000,000 บาท โดยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรมในเดือนตุลาคม 2549

2. วิธีการคำนวณ

  2.1 ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงิน   15,000,000 บาท 
  2.2 ราคาขายอสังหาริมทรัพย์
         (ตามราคาประเมินที่ใช้จดสิทธิและนิติกรรม)
เป็นเงิน   12,000,000 บาท 
  2.3 ราคาที่ใช้คำนวณ เป็นเงิน   15,000,000 บาท 
  2.4 คูณอัตราภาษีร้อยละ ร้อยละ 1
  2.5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (15000000 x 1)
                                            100
150,000 บาท

โปรแกรมช่วยคำนวณ | Top 

กรณีภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตัวอย่างที่ (5) การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. ข้อมูล 

บริษัท บางอกการเกษตร จำกัด ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินขาย ปรากฏว่าในเดือน มกราคม มีรายรับจากการขายที่ดิน (ก่อนหักรายจ่าย) เป็นเงิน 1,000,000 บาท แต่ราคาประเมินที่ใช้จดสิทธิและนิติกรรม 800,000 บาท นอกจากนี้ ได้ยกที่ดินให้กรรมการบริษัท 1 แปลง คิดเป็นมูลค่า ตามราคาประเมินที่ใช้จดสิทธิและนิติกรรม
500
,000 บาทอีกด้วย บริษัทจะต้องคำนวณภาษี ธุรกิจเฉพาะสำหรับเดือนมกราคม ดังนี้

2. วิธีการคำนวณ

  2.1 รายรับจากการขายที่ดินและยกที่ดินให้ผู้อื่น (ถือว่าขาย) เป็นเงิน   1,500,000 บาท 
  2.2 เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3 = 3 x 1,500,000
                                                                             100
เป็นเงิน   45,000 บาท 
  2.3 เสียภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นเงิน   4,500 บาท 
  2.4 รวม เป็นเงิน   49,500 บาท 

โปรแกรมช่วยคำนวณ | Top

กรณีอากรแสตมป์
ตัวอย่างที่ (6) การคำนวณอากรแสตมป์

1. ข้อมูล 

นาย สมเกียรติ ขายที่ดินเป็นเงิน 1,400,500 บาท ราคาประเมินที่ใช้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 800,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ ดังนี้

2. วิธีการคำนวณ

  2.1 รายรับจากการขายที่ดิน เป็นเงิน   1,400,500 บาท 
  2.2 เสียอากรแสตมป์       1,400,500  = 7,002.50
                                             200
เป็นเงิน   7,003 บาท 

โปรแกรมช่วยคำนวณ | Top

 


Last Update : Tueday, October 30, 2012 (ปรับปรุงตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0702(กม.)/2362 ลว.25 ต.ค. 2555)