ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


   การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่น ที่มิใช่มรดก หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาจากการให้โดยเสน่หา
 

   การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นมรดก หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาจากการให้โดยเสน่หา
 

   การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย จากการขายอสังหาริมทรัพย์
   การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์
   การคำนวณอากรแสตมป์
 


Last Update : Monday, November 17, 2008