ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์

มาตรา 41 ทวิ ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน
มาตรา 48 (4)  ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีตาม..
มาตรา 49 ทวิ กรณีการกำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์...
มาตรา 50 (5)  ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับ...
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 165  ค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน...
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2 (17) (18) และ (62)
ป. 100/2543  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ กรณีขายโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ...
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 125 ...

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายอสังหาริมทรัพย์

มาตรา 69 ตรี ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน...

ภาษีเงินได้ธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์

มาตรา 91/1 (4) มาตรา 91/1 คำนิยาม รายรับ มูลค่า ราคาตลาด ขาย
าตรา 91/2 (6) กิจการที่ต้องเสียภาษีธุระกิจเฉพาะ
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 342  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข...
ป. 82/2542  การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร...
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 472  ดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจากอัตราร้อยละ 3 เป็นอัตราร้อยละ 0.1...
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 488  ขยายระยะเวลาดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจากอัตราร้อยละ 3 ...

อากรแสตมป์

ัญชีอากรแสตมป์ ตราสารที่ 28 (ข)

 

Last Update : Monday, November 17, 2008